По топографски строеж Лудогорието се разделя от долината на някогашната река Паламара, десен приток на река Сенковец, на източна и западна половина. Западната е с ясно очертани от поречието на река Крапинец дълги рътове с меридионална посока, а източната е с къси хълмове, следващи диагонално посоките на реките Кана гьол, Крива река и Бресташката река.

     Град Исперих спада към западната половина на средната платовидна част на Лудогорието и лежи на 24 км северно от гара Самуил по дългия Исперихски рът, заключен между река Сенковец и река Крапинец. Самият Исперихски рът започва от гара Самуил, спуска се право на север, стеснява се след с. Бърдоква, разширява се при град Исперих и се разделя от суходолието Конски дол на западна Свещарска и източна Якимгруевска плоскост, която продължава на север.

     Релефът на Община Исперих е равнинно-хълмист със средна надморска височина 250-300 метра. Дългогодишните карстови процеси са довели до създаването на характерен и уникален за района комплекс от карстови форми-пещери, скални ниши, дупки и други. Тези природни форми представляват интерес за палеонтолози, спелеолози и археолози, както и спомагат за развитието на специфични форми на туристическа дейност. Най-значителната височина на Исперихския рът е Мумджиларската могила при село Свещари с 289 м надморска височина. Поради пропускливите баремски скали, от които е изграден рътът, по него не се срещат извори, ако се изключи Демир баба теке.