В горите на Исперихска община се срещат различни видове едър и дребен дивеч. При едрия дивеч това са благороден елен, сърна, дива свиня, за дребния дивеч най-характерните видове са див заек, фазан, яребица и дива патица. През различните сезони се срещат и прелетни видове, сред които е пъдпъдъкът. От едрия дивеч се среща дивата коза, а от хищниците се срещат лисица, чакал и вълк.

     Заобиколена отвсякъде с обработваеми земи, ограничената територия на Историко - археологическия резерват "Сборяново" е станала убежище и царство на птиците - тук гнездят мишелови, соколи орко, четири вида кълвачи , славеи, синигери, чапли, пчелояди, лястовици - общо 47 вида птици, 10 вида от които са вписани в Червената книга на Република България, а три от тях и в Червената книга на Европа.

     Птиците не са единствените обитатели на горите на Историко - археологическия резерват "Сборяново". Под дърветата пасат сърни, елени и диви прасета, срещат се язовци, лисици, порове, костенурки и змии. Полските части на резервата са царството на гризачите - лалугери и полски мишки, но най-многобройни са дивите зайци. На територията на общината се намират и ловните резервати: "Воден", "Ири Хисар" и "Паламара".