През Община Исперих преминават няколко второкласни пътища от републиканската пътна мрежа, както и ж.п. линията Самуил-Силистра. На територията на общината има 19 км. второкласни, 46 км. третокласни и 34 км. четвъртокласни пътища ( общо 99 км пътища ). Общинската пътна мрежа се поддържа от Община Исперих. През 2002 год. са рехабилитирани и ремонтирани по проект, пътят между селата Свещари – Вазово – Райнино, Лудогорци – Старо селище, Лудогорци - Бърдоква и улици в населените места. По одобрен проект предстои доизграждане на междуобщински път с. Конево – с. Зебил. Предстои ремонт на местните пътища в селата Йонково и Малък Поровец. 

     Транспортното обслужване на населението се осъществява от автомобилен и ЖП транспорт, като преобладаваща част е автомобилния транспорт. Обслужват се 10 пътнически селищни маршрутни линии в общината и 5 пътнически областни линии до градовете Русе, Шумен, Варна, Бургас и София. Осъществява се връзка и с градовете Дулово, Силистра и Горна Оряховица от преминаващи автобуси.

    Водоизточниците в Община Исперих са общо 57 бр. в т.ч. от тях използваеми 34 бр. Максималният дебит на използваните източници е 568 л/сек. Средногодишен експлоатационен дебит за 1999 г. е 213,4 л/сек. От 2000 г. в действие е пусната пречиствателна станция на гр. Исперих. В града има частично изградена канализационна мрежа и пречиствателна станция, която не работи с пълен капацитет. Като цяло липсва канализационна мрежа в останалите населени места. Изградената канализационна мрежа е 4 200 м., което е едва 10% от цялата канализация в Община Исперих – 42 400 м.

     В края на 2002 г. започна дейността по газифицирането на град Исперих, като две години преди това са извършвани проучвания за изградената газопроводна мрежа. До момента в Исперих са газифицирани сградата на общинската администрация, детска ясла “Радост”, Многопрофилна болница за активно лечение, ОУ “Христо Ботев”, ОУ “Васил Априлов”, Гимназия “Васил Левски” и всички детски градини.

     Съобщителната мрежа е с различна степен на изграденост в отделните населени места. На територията на Община Исперих има цялостно покритие на мобилните оператори, съществуват доставчици на Интернет услуги, има и кабелна телевизия и общинско радио.

В Община Исперих функционират 5 начални и 13 основни училища и две гимназии от които едната е професионална по селско стопанство, както и 24 детски градини.