Едно от големите богатства на Община Исперих са горите, които съставляват 20% от територията и. Общата залесена площ възлиза на 10 912,7 ха, а общият дървен запас се оценява на 1 028 475 кубически метра. Средногодишният добив на дървесина възлиза на 37 000 кубически метра. Растителното разнообразие в горския фонд на община Исперих включва над 40 дървесни видове, в т.ч. четири иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни растителни видове.

    Средногодишното залесяване възлиза над 900 декара главно с местни устойчиви широколисни дървесни видове, каквито са цера, дъба, сребролистната липа, ясен, явор и др. Залесяването включва и някои чужди видове, които са успешно аклиматизирани у нас каквито са червения американски дъб, унгарската акация и различни клонове хибридни тополи. Времето и ограничената човешка намеса са запазили специфичният растителен свят в ИАР "Сборяново" почти непроменен. Силно пропускливите горни почвени пластове са станали причина за развитието и запазването на много източно - европейски степни видове растения, съчетани със смесени листопадни гори.

    В долината на река Крапинец се срещат бряст, смесен със зимен дъб, клен, ясен, липа и габър. С изкачването към скалния венец растителността се променя - нагоре пълзят дрян, смрадлика, леска, птичи дрян, черен бъз и глог, а по самия ръб на скалното плато - скално изтрвниче, сребрист и кримски очеболец, мащерка, вълнист напръстник и лопен. Тук е единственото място в България, където расте унгарски карамфил, кримско омразниче, австралийски конски босилек, ръждив напръстник и пролетно еньовче. Тук се среща и бутурчето (Cyclamen persicum - дива циклама), защитен вид в Червената книга на Република България.

    На територията на Община Исперих има една природна забележителност "Божурите" намираща се до село Печеница.