В последната четвърт на ІV в. преди Христа, гетските владетели основават на територията на днешно Сборяново укрепен град със средищни политически, икономически и военни функции. Градът е разположен върху площ над 100 декара и има забележителна фортификация. Обграден е с двойна крепостна стена с дебелина 3,50 - 4,20 м и предполагаема височина 10 - 12 м, които следват конфигурацията на терена. С тези си размери той е достоен за резиденция на тракийския владетел Дромихет - победителя на Лизимах. Двете порти на крепостта - северната и южната - са защитени посредством сложна система от стени и бастиони. До южната порта е открит единственият за сега в района надпис на старогръцки - посвещение на богинята Фосфорос - покровителка на портите и крепостите.

     Намерените при разкопките амфори, гръцки съдове и други предмети показват обширните търговски връзки на гетите с гръцките градове - колонии по бреговете на Черно и Средиземно море. При археологически сондажи на север от светилището Демир баба, са открити основи на жилищен квартал. Може би тук е бил пристанът, от който са се товарели и разтоварвали стоките, транспортирани по плавателната по това време река Крапинец до Дунав и черноморските пристанища. Така са се осъществявали част от търговските връзки на Хелис с останалия свят.

     Възникването на града се датира около последната четвърт на IV в. пр. Хр. Тогава или малко по-късно (315-310 г. пр.Хр.) е поставено началото на изграждането на основната крепостна стена. Предполага се, че крайната дата за съществуването на тракийският град в Сборяново е около средата на ІІІ в. пр. Хр. Тя се определя от документираното голямо и унищожително земетресение, което е разрушило града около 250 г. пр. Хр. Досегашните резултати от археологическите разкопки сочат, че след тази дата, градът не е бил възстановен.